Zorg voor zuid
Zorg voor zuid

De huisartsen van Zorg voor Zuid zijn georganiseerd in wijkgroepen. Samenwerking in de wijk binnen het medisch domein en tussen het medisch en het sociale domein, is van groot belang. Wijkgericht samenwerken is noodzakelijk om de zorg- en dienstverlening lokaal en in samenhang te organiseren. Met zorg en ondersteuning dicht bij mensen kunnen gezondheidsproblemen worden voorkomen of sneller en effectiever worden opgepakt.

 • Integrale aanpak

  Wijkgerichte zorg gaat om de integrale benadering van problemen van patiënten én het bevorderen van de gezondheid van de inwoners. Preventie is daar onderdeel van. Wijkgerichte, integrale zorg kan gezondheid en welbevinden van kwetsbare burgers verbeteren. Ongunstige omgevingsfactoren vormen een belangrijk gezondheidsrisico en dragen bij aan een ongezonde levensstijl. Vanuit kennis van de medische- en psychosociale context van de patiënt, kan de huisarts een persoonsgerichte en integrale benadering kiezen en gedragsverandering ondersteunen. Samenwerking met organisaties in de wijk op het gebied van wonen, welzijn en zorg is hierbij onontbeerlijk.
  In de wijkgroepen vindt systematisch en structureel multidisciplinair overleg plaats, onder andere met de Palliatieve Thuiszorg (PaTz) en het Farmacotherapeutisch overleg (FTO). In het FTO bespreken apothekers en huisartsen het voorschrijven en verstrekken van medicijnen. Ook vindt veel afstemming rond zorg aan kwetsbare ouderen op wijkniveau plaats.

 • Ondersteuning Zorg voor Zuid

  Structurele samenwerking in de wijk is het fundament voor een passend zorg- en welzijnsaanbod. Zorg voor Zuid biedt haar leden ondersteuning bij het opstellen van een wijkplan, het opstellen en uitvoeren van samenwerkingsafspraken en het vormgeven op wijkniveau van het zorgaanbod, kwaliteitsbeleid en innovatie. Daartoe helpt de zorggroep bij de organisatie van overleggen tussen leden onderling, en bijeenkomsten met alle zorg- en welzijnspartijen.
  De huisarts in de wijk speelt een belangrijke rol.

 • O&I wijkmanagement

  Directe patiëntenzorg gebeurt in de praktijk, in de interactie tussen zorgverlener en patiënt. Op praktijkniveau neemt de praktijkmanager facilitaire en managementtaken over. In de wijk is het vormen van een netwerk van zorgverleners van belang om zorg te coördineren en af te stemmen voor uw patiënten en onze klanten. Een wijkgerichte aanpak kan nodig zijn om specifieke problematiek aan te pakken. Op het niveau van de regio ligt de verantwoordelijkheid voor het maken van een regioplan. Dit plan vormt de basis voor het samenwerken in de regio en bevat afspraken over bijvoorbeeld ondersteuning ketenzorg, vernieuwing en innovatie van het zorgaanbod, samenwerkingsafspraken met ziekenhuis en gemeente en versterken van de samenwerking in de eerste lijn.

 • Welzijn op recept

  Het doel van Welzijn op Recept is het verhogen van het welbevinden van patiënten met psychosociale problematiek en het verlagen van het zorggebruik in de eerstelijnszorg.  Lees hier het volledige factsheet 

Ondersteuners wijkgroepen

Buitenveldert

Olivier Goede | Zorg voor Zuid

Contact

H6 Zuid

Olivier Goede | Zorg voor Zuid

Contact

Oud Zuid

Olivier Goede | Zorg voor Zuid

Contact

Over de Rivieren

Olivier Goede | Zorg voor Zuid

Contact

de Pijp

Judith van Tijn | Huisartsen Rustenburg

Contact